Verdier og prinsipper

 

BAKGRUNN

HaG Vekst ønsker å tydeliggjøre sine verdier ovenfor egne ansatte og våre samarbeidspartnere. Verdiene er tydeliggjort for å kunne være en rettesnor i våre valg og problemstillinger ved etiske dilemmaer. Enkelte dilemmaer kan oppleves som forvirrende og skape uro og frykt. Dette forutsetter at vi gjennom etisk refleksjon søker valg som vi kan stå inne for, og som vi er villige til å ta konsekvensene av.  

HaG Vekst sine verdier og prinsipper skal være med på å prege vårt arbeid og utvikling av virksomheten.

Våre verdier er

Troverdighet – Integritet – Respekt – Likeverd

Troverdighet – Vi leverer som forventet. For å oppnå dette skal virksomheten ha fokus på at vi innehar nødvendige kvalifikasjoner og rammebetingelser for å levere tjenester og produkter som avtalt. Gjennom fokus på troverdighet skal vi skape anerkjennelse av virksomheten.

Integritet - Integritet vil si å gjøre det du sier du vil gjøre, du holder løfter til deg selv, og du er ærlig. Ved HaG Vekst tar vi ansvar for egne handlinger og ordner opp i involverte saker etter beste evne. Vi skal også være redelige og ubestikkelige i vår fremtreden og våre avgjørelser, og vi skal ivareta tilsluttede personers verdighet og integritet ved å ta hensyn til deres overbevisninger og verdier.

Respekt - Vi har respekt for våre kollegaer og klienter. Vi verdsetter deres profesjonalitet og kunnskaper. Vi tror at respekt og alminnelig forståelse for kollegaers, tiltaksdeltakeres, og kunders behov er grunnlaget for vellykket kommunikasjon og samarbeid. Vi har også respekt for de rammer og avtaler vi arbeider etter.

Likeverd – Vår virksomhet er basert på prinsippet om at alle skal ha samme tilgang til våre tjenester uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Tjenestene skal være likeverdige med hensyn til tilgjengelighet, bruk og resultat. For å oppnå likeverd skal vi praktisere nulltoleranse for mobbing, og vi skal være bevist på å gi oppmerksomhet også til de som minst krever det.

 

Prinsipper i vårt arbeid

Prinsipper i vårt arbeid er grunnleggende føringer for våre vurderinger og handlinger. Prinsippene skal gi grunnlag for effektiv ressursbruk og kvalitativ utvikling av vår virksomhet. Disse er:

  1. Positivt syn på mennesket

- Vi har tro på individets evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser. På grunnlag av individuelle forutsetninger skal vi bidra til positiv utvikling for personer tilsluttet vår virksomhet.

  1. Rett fra starten

- Ingen virksomhet kan overleve uten å ivareta kundens behov og ønsker. For å ivareta vår eksistens skal enhver ansatt ha fokus på kvalitetssikring og høy standard på eget arbeid. Avvik skal lukkes så tidlig som mulig, og årsaker til avvik skal elimineres.  

   3.   Riktig kompetanse

- For å ivareta de oppgaver som vi er satt til å utføre av våre kunder og oppdragsgivere, er det nødvendig at våre ansatte til enhver tid innehar riktig kompetanse. Dette betinger at vi er omstillingsdyktige og villige til å tilegne oss nødvendig kompetanse. Vi er også villige til å dele vår kompetanse med andre i virksomheten.