Etiske Retningslinjer

BAKGRUNN
Hva er rett og hva er galt, og hvordan påvirker mine handlinger andre og mine omgivelser?
I løpet av arbeidshverdagen kan vi bli stilt overfor konkrete dilemmaer hvor vi må ta
vanskelige valg. Etiske retningslinjer ved HaG Vekst skal være til hjelp i slike situasjoner.
HaG Vekst er avhengig av at en hver person med tilknytting til virksomheten tar personlig
ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i vår hverdag. Vi forventer
dessuten at våre ansatte er forberedt på at de kan bli oppfattet som HaG Vekst- ansatte også
når de ikke befinner seg i en arbeidssituasjon.. For å lykkes som bedrift trenger vi et godt
omdømme og tillit hos kunder, tiltaksdeltakere og folk flest. HaG Vekst er opptatt av å
utvikle en troverdig bedriftskultur tuftet på seriøsitet, ærlighet og respekt for andre
mennesker, og anser dette for å være avgjørende for vår konkurransekraft.
Et hjelpemiddel for å avklare etiske valg er å stille seg følgende 4 spørsmål:
1. Er det i tråd med HaG Vekst sine visjoner, verdier og føringer for hvordan vi skal opptre?
2. Er det lovlig?
3. Hvordan påvirker mine handlinger vår virksomhet, og hvordan ville min leder reagert på
disse handlinger?
4. Hvis jeg er usikker, har jeg spurt om hjelp?
De etiske retningslinjene danner en ramme for hva HaG Vekst anser som ansvarlig atferd –
men er altså ikke uttømmende. Våre ansatte og eiere bør alltid søke å utvise god dømmekraft
og varsomhet i sitt arbeid for HaG Vekst.

OMFANG OG ANSVAR
De etiske retningslinjene gjelder for samtlige av virksomhetens medarbeidere og ansatte i
midlertidige stillinger. De gjelder dessuten for samtlige medlemmer i styret i HaG Vekst.
Vi skal ikke opptre, eller oppmuntre andre til å opptre, i strid med disse retningslinjene, selv
om dette tilsynelatende er i virksomhetens interesse i den aktuelle situasjonen. Dersom det er
tvil om en bestemt handling er juridisk eller etisk forsvarlig, bør dette, i den grad det er
praktisk mulig, diskuteres på forhånd, først og fremst med nærmeste overordnede.
Styreleder, daglig leder og arbeidsledere har ansvar for at disse retningslinjene blir gjort kjent,
samt for å legge til rette for og påse at de blir fulgt.
Brudd på disse etiske retningslinjene tolereres ikke og kan føre til interne disiplinærtiltak,
oppsigelse eller anmeldelse.
Dersom en utilbørlig praksis eller situasjon oppstår, vil HaG Vekst iverksette de nødvendige
tiltak for å rette opp forholdet og hindre gjentakelse.

INTERESSEKONFLIKTER
Habilitet
Ingen må ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger forhold som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet. Du må derfor ikke delta i behandling eller
avgjørelse av noe spørsmål som har særlig eller fremtredende betydning for deg selv eller
dine nærstående, slik at du må anses å ha personlige eller økonomiske særinteresser i saken.
Du skal underrette din nærmeste overordnede straks du blir oppmerksom på at en
habilitetskonflikt kan oppstå.
Gaver
Det skal utvises varsomhet med å gi eller ta imot gaver eller andre ytelser som kan påvirke
dine beslutninger. Gaver og andre goder skal være beskjedne både av verdi og i omfang, og
skal kun gis eller tas imot dersom tid og sted er passende.

Representasjon
Representasjon for HaG Vekst skal være preget av nøkternhet. Ingen må arrangere eller delta i
bevertning eller representasjon som oppfattes som uforholdsmessig.
Ansatte og eiere som representerer HaG Vekst skal opptre tillitsvekkende og verdig. Det skal
vises måtehold med alkohol.
Bestikkelser og påvirkningshandel
I HaG Vekst gir vi ikke og tar ikke imot bestikkelser. Bestikkelse foreligger når noen i sin
stilling, verv eller oppdrag søkes påvirket ved at det ytes en utilbørlig fordel.
Påvirkningshandel foreligger når noen ytes en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av en
tredjeparts stilling, verv eller oppdrag.
Konkurrerende virksomhet og eierinteresser
Ansatte kan ikke delta i konkurrerende virksomhet eller inneha sidegjøremål som er
uforenlige med HaG Vekst sine interesser, eller som er egnet til å svekke tilliten til
virksomheten, selv om vedkommende ellers skjøtter sine faglige oppgaver tilfredsstillende.
Med sidegjøremål forstås her arbeid som utføres og verv som innehas i tillegg til den ordinære
stillingen ved HaG Vekst, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid
som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses
som sidegjøremål.

FORHOLDET TIL KUNDER, LEVERANDØRER OG KONKURRENTER
Holde avtaler og oppfylle forpliktelser
Ansatte skal opptre med respekt, seriøsitet og imøtekommenhet overfor våre
samarbeidspartnere. Ansatte ved HaG Vekst skal etterstrebe innfrielse av avtaler, samt
oppfylle de forpliktelser som virksomheten har påtatt seg. Ved sannsynlighet for manglende
innfrielse av avtaler og forpliktelser skal dette formidles overordnede så tidlig som mulig.
Overordnede avklarer nødvendige grep og dialog med berørte.

Omtale av konkurrenter
Ansatte ved HaG Vekst skal være profesjonelle i sin omtale av konkurrerende virksomheter
og deres anliggende. Konkurrenter skal ikke omtales i negativt ordlag utad.
Opplysninger om feil og mangler
Feil og mangler ved tjenester og produkter formidles til overordnede som vurderer
nødvendige tiltak overfor samarbeidspartneren. Ansatte skal fremstå som løsningsorienterte.
Forretningsmetoder
Det skal ikke brukes metoder som ulovlige eller som skader vår integritet og omdømme.


FORHOLDET TIL MEDARBEIDERE, TILTAKSDELTAKERE OG BEDRIFTEN
Respekt, ansvar, trygghet
Vi skal opptre profesjonelt i dialog med medarbeidere og tiltaksdeltakere, og behandle disse
med respekt og imøtekommenhet. Informasjon om tiltaksdeltakere skal internt ikke formidles
til andre enn de som er avhengig av at relevant informasjon fremlegges for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver. Forhold rundt tiltaksdeltakere skal ikke diskuteres med andre personer ved
virksomheten eller utenfor virksomheten, unntaksvis er nødvendig dialog med samarbeidende
instanser. Vi må passe på at alle opplysninger som ikke er offentlige holdes konfidensielt.
HaG Vekst godtar ikke noen form for sjikane, diskriminering eller annen atferd som kollegaer
eller tiltaksdeltakere kan oppfatte som truende eller nedverdigende.
HaG Vekst forutsetter profesjonell oppførsel fra ansatte i både arbeidstid og fritid.
Eksempelvis skal arbeidsleder ikke drikke seg full sammen med tiltaksdeltaker.

Åpenhet for kritikk
Vi skal både ta imot og gi konstruktiv kritikk, dette som grunnlag for utvikling av både seg
selv og av virksomheten. Her er det viktig å vurdere hva som sies, og ikke minst hvordan
dette fremlegges.

Samarbeid
Vi skal opptre hensynsfullt og respektfullt overfor andre personer. Vår samarbeidsform skal
være løsningsorientert.
Lojalitet
HaG Vekst ønsker å skape en bedriftskultur som fremmer stolte og lojale medarbeidere. Dette
skal skje gjennom et godt arbeidsmiljø, godt lederskap, god faglig virksomhet,
styringssystemer og ikke minst engasjerte og ansvarlige medarbeidere.
De rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt
lederbeslutninger representerer noen av de ytre rammer som gjelder for den enkelte
medarbeiders virke. Lojalitetsplikten medfører likevel ikke noen plikt til å følge pålegg som
er ulovlig eller uetisk.

Lojalitetsplikten innebærer at ansatte skal reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse
tas. Dette for at saksforberedelsen skal kunne gi et mest mulig komplett bilde av de hensyn og
verdier som er aktuelle for saken. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av
lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne
rammer.

Ansatte skal melde til arbeidsgiver om forhold som kan påføre virksomheten tap, skade eller
unødig ressursbruk, slik at aktuelle tiltak kan iverksettes.

Relevant likebehandling
Vi skal utøve relevant likebehandling uavhengig av kjønn, religion, seksuell legning,
funksjonsevne og lyte.

RUTINER I FORHOLD TIL ETIKK
Varsling
Dersom du mener at det foregår ting som er et brudd på HaG Vekst sine etiske retningslinjer,
ber vi deg om å rapportere dette til din overordnede på en forsvarlig måte. I henhold til
Arbeidsmiljøloven og HaG Vekst sin policy, vil din melding ikke bli brukt mot deg på noen
måte.
Varsling handler om å si fra om kritikkverdige forhold i bedriften. For at varsling skal ha best
mulig effekt bør varsleren si fra til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige
forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne regler.
Reaksjoner og oppfølging av brudd på retningslinjer
Overtredelse av HaG Vekst sine etiske retningslinjer kan få konsekvenser for
arbeidsforholdet. Alvorlige brudd kan medføre oppsigelse eller avskjed.