Retningslinjer og prosedyrer ved klager

GENERELT
Klage er en rettighet som ansatte, brukere, kunder og samarbeidspartnere har. Ansatte,
brukere og tiltaksdeltakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er
hjemlet i Arbeidsmiljøloven §2-4. Alle klager skal tas på alvor. Personer som varsler om
kritikkverdige forhold skal være trygg på at det ikke skal forekomme gjengjeldelse(AML §2-
5). Klager skal løses så raskt og enkelt som mulig, på lavest mulig nivå. Vi skal vise åpenhet
og imøtekommenhet ved klager. Ingen skal behandle klage på seg selv. Klager skal gis
tilbakemelding på hvordan klagen behandles, hva løsningen er, og begrunnelse for denne.
Bedriften skal føre oversikter/statistikk over klager. Fra 2011 vil det i årsrapporter til NAV
være oversikt mht. antall klager, type klager og hvordan klager har vært behandlet.
Klager kan være grunnlag for forbedringsprosjekter

PROSEDYRE
1. Hvem kan klage
• Arbeidstakere/tiltaksdeltakere/brukere
• Samarbeidspartnere
• Pårørende og familie
• Verge
• Interessepartnere og interesseorganisasjoner

2. Hvordan klage
• Muntlig eller skriftlig


3. Hvem klages det til(i prioritert rekkefølge)
• Nærmeste arbeidsleder
• Tillitsvalgt
• Daglig leder

4. Hvordan blir klagen behandlet
• Registreres på skjema for klagebehandling av den som mottar klagen
• Klagen blir behandlet på lavest mulig nivå
• Klagen skal behandles snarest mulig, og senest innen 15 dager
• Klageren blir innkalt til møte for å finne løsning på problemet
• Klageren kan ha med seg sin tillitsvalgt
• Eventuelle løsninger skal underskrives av begge parter
• Klager som ikke blir løst på avdelingen blir behandlet av daglig leder
• Alle klager formidles videre til daglig leder


5. Hvordan blir klagen oppbevart
• Klagene oppbevares i egen perm på daglig leders kontor
• Klagene føres i elektronisk rapporteringslogg, dette gjøres samme dag som klagen er
mottatt
• Det utarbeides oversikt/statistikk over klager